Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.05. Какви са вътрешноорганизационните актове на сдружението?

Основният вътрешноорганизационен документ за едно сдружение е уставът. Освен него едно сдружение може да приема и други вътрешни актове. За някои от тях има законови изисквания за приемането им. Такива са например Правилата за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Правилник за вътрешния трудов ред и Правила за здравословни и безопасни условия на труд, когато ЮЛНЦ е работодател (на лица, наети по трудови договори).


Приемането на допълнителни вътрешноорганизационни актове, които не са задължителни по закон, изцяло зависи от волята на сдружението. За тях липсва правна уредба и съдържанието им може да е най-разнообразно, стига техните разпоредби да не противоречат на основния вътрешен акт на организацията или на закона и морала. Това следва от общия принцип на свободата на договарянето.


Виж още:

4.02. Какво представлява Уставът на едно сдружение и какво трябва да съдържа той?

4.04. Кой взема решенията в сдружението?