Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.06. Кой, как и кога може да обжалва решения на органите на сдружение?

ЗЮЛНЦ предвижда два основни начина за обжалване на решенията на органите на сдружение:


Пред Общото събрание на сдружението (вътрешен контрол върху решенията


Когато едно решение на Управителния съвет или на друг орган е взето в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, то може да бъде оспорено пред Общото събрание по искане на заинтересуван член на сдружението или на негов орган. Законът предвижда, че искането за оспорване на решението трябва да бъде отправено в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на неговото вземане.


Пред компетентния съд (съдебен контрол)


На съдебен контрол подлежат само решенията на Общото събрание на сдружението по отношение на тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Възможност да заведе подобен иск има всеки член на сдружението или негов орган, както и прокурорът. Искът следва да се подаде в предвидените от закона срокове – в едномесечен от узнаването за решението, но не по-късно от една година от датата на неговото вземане. Ако се установи незаконосъобразност или несъответствие с устава, съдът отменя обжалваното решение, но не може на негово място да постанови друго, защото няма компетентността да решава вместо органите на юридическото лице с нестопанска цел. Съдът също така не може и да задължи органа да приеме конкретно решение.


Виж още:

4.04. Кой взема решенията в сдружението?

4.07. Какви са правата и задълженията на членовете на сдружението и на членовете на неговите органи?