Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.07. Какви са правата и задълженията на членовете на сдружението и на членовете на неговите органи?

При сдруженията законът регламентира правата и задълженията на техните членове, които до голяма степен се препокриват с правата и задълженията, които тези лица имат като членове на органи (по въпроса за правата и задълженията на членовете на органи в ЮЛНЦ липсва изрична уредба).


Най-общо може да се говори за имуществени, неимуществени и организационни права и задължения на членовете на сдружението.


Имуществените права включват:

 • възможността членовете на сдружението да се ползват от неговото имущество по реда предвиден в устава;
 • възможността членовете да се ползват от резултатите от неговата дейност по реда, предвиден в устава;
 • при ликвидация на сдружение в частна полза останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите може да се разпредели между членовете по приет от тях начин.


Имуществените задължения на членовете на сдружение са свързани с:

 • изискването за внасянето на имуществени вноски в сдружението;
 • задължението за членски внос.


Основните неимуществени права на членовете включват правото на всеки член да:

 • участва в управление на сдружението;
 • бъде информиран за дейността му;
 • се ползва от резултатите от дейността му.


Основното неимуществено задължение на членовете е да имат поведение, което е съвместимо с тяхното членство в сдружението.


Основните организационни права на членовете са:

 • правото да избира и бъде избиран в органите на сдружението;
 • право на участие в заседанията на органите;
 • правото на изказване на мнение и правене на предложения в заседанията на органите;
 • правото на глас в органите на сдружението;
 • правото на обжалване на решенията на органите;
 • правото на искане за прекратяване на сдружението.


В устава могат да бъдат предвидени и конкретни организационни задължения като например задължение за даване на становище при поискване, предлагане на идеи за проекти и други.


Членовете на органите и на сдружения са длъжни да изпълняват дейността си с дължимата грижа и в съответствие със закона и устройствените си документи. В устава на едно сдружение следва да бъдат включени норми, които предвиждат права и задължения за членовете на органите като участие в заседанията и вземането на решенията на органите, гласуване, санкции при неизпълнение на задълженията. Също така би могло да се предвиди и право на обезщетение за разноските, които членовете на органите са направили при осъществяване на дейността си и други имуществени или неимуществени права.


Във вътрешните за за едно сдружение отношения (тези между членове, членове на органи и организацията) отговорността се свързва със задължението за точно и лоялно изпълнение на функциите на членове и членове на органи. При техния избор за членове на органи сдружение се гласува доверие на тези лица, като им предоставя определени права и им възлага определени задължения, които те трябва да изпълняват с грижата на добрия стопанин. В случаите на неизпълнение на тези задължения, от които настъпват вреди за организацията, те лично отговарят пред сдружението. Най-често неизпълнението на задълженията е свързано с бездействие на членовете на органи, изразяващо се например в неучастие в заседанията на органите, липса на активен принос към постигането на целите на организацията и т.н.


Във външните отношения, в каквито сдруженията участват, когато контактуват с други външни за тях субекти – трети лица, членовете на органи не отговарят пряко за вреди причинени на тези лица. Отговорността се носи от самото сдружение, тъй като се счита, че те действат от името и за сметка на организацията и резултатите от действията им ангажират самата организация. Въпреки това, след като бъде реализирана отговорността спрямо сдружението, то самото може да търси отговорността на лицата, които с действията си виновно са му причинили тези вреди чрез съответните обратни (регресни) искове.


Виж още: 

4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение

3.07. Как се третират приходи и съответно разходи свързани с членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация?