Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.08. Може ли сдружение да плаща възнаграждения на членовете на органите си и има ли задължение за това?

Върховен орган на сдружението е Общото събрание, чиито членове са членовете на самото сдружение. За участието им в работата на Общото събрание на членовете не се дължи възнаграждение, по-скоро те имат имуществени задължения към сдружението – да заплащат членски внос или при необходимост допълнителни имуществени вноски. Възможно е обаче член на сдружението да бъде ангажиран с изпълнението на определени дейности за организацията. В този случай няма пречка при уреждането на отношенията между него и сдружението да се определи и размерът на възнаграждението, което ще получи за изпълнението им.

 

Членовете на Управителния съвет извършват оперативното управление на сдружението. За извършваните от тях дейности, сдружението може да им определи възнаграждение, но това не е задължително по закон. Подобно е положението и при управителния орган на фондациите. При сключване на договори със заплащане с членове на управителния орган на организациите в обществена полза обаче ЗЮЛНЦ предвижда специални ограничения. ЮЛНЦ в обществена полза не могат да сключват сделки с лица от състава на управителния орган или други допълнителни органи на организацията и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и с юридически лица, в които някой от изброените е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.


Виж още:

3.13. Как се третират разходи за командировки, наем, социални разходи и разходи в натура?