Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.10. Как взема решения Управителният съвет на сдружението?

Инициатива за свикване на Управителния съвет имат Председателят или 1/3 от членовете на Управителния съвет. Ако Председателят не свика заседанието в седмичен срок, то може да се свика от всеки член на Управителния съвет. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове, като тук е изключен принципът на спадащия кворум. Изрично е посочено, че някои от решенията на Управителния съвет се вземат при определени мнозинства: решенията за разпореждане с имуществото, определянето на реда и извършването на дейността, както и извършването на ликвидацията – с мнозинство (50% +1) от всички членове, а всички останали решения – с мнозинство от присъстващите. В Устава могат да бъдат предвидени по-високи мнозинства за вземането на тези решения, но не и по-ниски от законово предвидените.


За подпомагане на оперативността на Управителния съвет законът е предвидил облекчени правила за начина на вземане на решения на този орган. Първото улеснение в тази насока е свързано с обявяването за присъстващо на заседание на Управителния съвет на лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Това дава възможност на Управителния съвет да заседава и взема решения с участието на свои членове, които в момента на заседанието се намират в различни точки на света, чрез конферентна, телефонна или друга връзка. Законът изисква гласуването на този член да се удостовери в протокола от председателстващия заседанието.


Второто улеснение се свързва с възможността за провеждане на неприсъствено заседание. Според закона Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове. Това означава, че всички членове следва да се подпишат върху протокола и да изразят съгласие относно обстоятелството, че решението се взема по този начин, а за самото решение могат да гласуват както „за", така и „против". Възможността за вземане на решения по този ред е предвидена единствено за Управителния съвет.


Решенията на колективните органи на сдружението следва да се отразяват в протокол, който да установява кога и къде се е провело събранието, при какъв дневен ред, кворум, обсъждания и взети решения (с точно отразяване на гласуването), като документът се подписва или: 1) от протоколиращия и председателстващия заседанието (избрани в началото), а в някои случаи и от преброителите на гласовете (когато това е предвидено в устава), в които случаи към протокола се прилага и списъка с присъствалите на заседанието членове, с посочени имена и подписи, или 2) от всички присъствали. На практика следва да се възприеме принципът, че без документ (протокол) няма решение.


Виж още:

4.04. Кой взема решенията в сдружението?

4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение