Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.11. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ?

Стъпка 1: Когато компетентният орган на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – Общо събрание / Управителен съвет / Настоятелство - вземе решения за промени в организацията, проверявате дали тези промени се отнасят до някое от обстоятелствата в списъка:

1. Наименование;

2. Цели и средствата за постигането им, предмет на допълнителната стопанска дейност;

3. Седалище и адрес на управление;

4. Органи, имена на членовете на управителния орган и срок на мандата;

5. Имена и длъжности на лицата, представляващи организацията;

6. Определяне за извършване на дейност частна в обществена полза.

Ако промените се отнасят до едно или повече от изброените обстоятелства от 1 до 6 - имате задължението да заявите тези промени в 1-месечен срок от деня на приемането им от компетентния орган в Регистъра на ЮЛНЦ.

Виж целия списък с обстоятелствата, които се вписват, и актовете, които се обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ – в чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел


Стъпка 2: Попълвате заявлението, което се отнася до Вашето ЮЛНЦ (А15 – за сдружения / А16 – за фондации / А17 – за читалища / А18 – за клонове на чуждестранни ЮЛНЦ). В началото на заявлението попълвате идентификационните данни и данните на заявителя/ите. В него посочвате и вида на вписването „Промяна в обстоятелства"

След това - попълвате САМО полетата, в които има промени, например в:

• (2.) Наименование – на български език и на (4.) чужд език:

-Първо се „Заличава" старото име, после – попълва се новоизбраното име на организацията на български и на чужд език;

• (5.) Седалище и адрес на управление, контактна информация:

-Първо се „Заличават" старото седалище и адрес, после – попълват се новото седалище и адрес на управление;

• (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – попълва се САМО ако организацията има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление:

- Първо се „Заличава" старият адрес, после – попълва се новият адрес за кореспонденция;

• (6б.) Цели:

-Попълват всички цели, независимо колко от тях са изменени или допълнени;

• (6в.) Средства за постигане на целите:

-Попълват всички средства, независимо колко от тях са изменени или допълнени;

• (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейност:

-Попълва се целият предмет на допълнителна стопанска дейност, независимо каква част от него е изменена или допълнена;

• (10а.) Представляващи:

-Попълват се данните на освободения/ите представляващ/и и се заявява за „Заличаване";

- Попълват се данните на новоизбрания/те представляващ/и;

• (11.) Начин на представляване:

-Посочва се, първо, старият начин на представляване и се заявява за „Заличаване", а после – посочва се новият начин на представляване;

• (12г.) Органи:

- Посочва се, първо, старият начин на представляване и се заявява за „Заличаване", а после – посочва се новият начин на представляване;

-Изписват се имената, първо, на старите органи, и се заявяват за „Заличаване", а после – посочват се новите органи ИЛИ само се допълват нови органи;

•(12д.) Органи на управление, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:

-Попълват се данните на освободения състав на управителния орган (членове на Управителния съвет на сдружение / Директор или Изпълнителен съвет на фондация / Управител на клон на чуждестранно ЮЛНЦ) и се заявява за „Заличаване";

- Попълват се данните на новоизбраният състав на управителния орган (членове на Управителния съвет на сдружение / Директор или Изпълнителен съвет на фондация / Управител на клон на чуждестранно ЮЛНЦ) и новият мандат;

- В случай на преизбиран управителен орган – попълва се само новият мандат;

• (13г.) Настоятелство на читалище, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът;

- Попълват се данните на освободения състав на Настоятелството и се заявява за „Заличаване";

-Попълват се данните на новоизбраният състав на Настоятелството и новият мандат;

-В случай на преизбирано Настоятелство – попълва се само новият мандат;

• (15б.) Проверителна комисия на читалище, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:

-Попълват се данните на освободения състав на Проверителната комисия и се заявява за „Заличаване";

-Попълват се данните на новоизбраният състав на Проверителната комисия и новият мандат;

-В случай на преизбирана Проверителната комисия– попълва се само новият мандат;

• (17.) Специални условия:

- Първо се заявяват за „Заличаване" старите специални условия, после – попълват се новите;

• (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза:

- Първо се заявява за „Заличаване" полето „17г. Определено за извършване на дейност в частна полза", после – маркира се новото поле „17а. Определено за извършване на дейност в обществена полза".


ВНИМАНИЕ! Заличаването на дадено обстоятелство става, като срещу всяко съответно поле (в дясно на бланката на заявлението) маркирате с „Х" кутийката „Заличи".


Стъпка 3: Към заявлението за промени прилагате писмените доказателства, които се изискват при приемането на конкретната промяна.

ВНИМАНИЕ! При подаване на заявление за вписване на промени в обстоятелства се заплаща държавна такса по сметката на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Платежното нареждане се прилага към Заявлението за промяна в обстоятелства:

• При вписване на промени в обстоятелства - 30 лв. при подаване на документи на гише, съответно – 15 лв. по електронен път, с електронен подпис;


Стъпка 4:  Заявлението за промени се попълва и подписва от заявителя. Заедно с приложенията Заявление за промени се добавя към основното Заявление за пререгистрация.


ВНИМАНИЕ! Ако едно от променените обстоятелства е избирането на нов представляващ, то настоящото Заявление за вписване на промени в обстоятелства ще се подаде от новоизбрания представляващ.


Стъпка 5: Подавате Заявлението за вписване на промени и комплекта приложения в Регистъра на ЮЛНЦ в едномесечен срок от приемането на промените.


Виж още:

4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?