Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.12. Как се вписват новоизбран Управителен съвет на сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ?

Мандатът (срокът на управление) на Управителния съвет (УС) на сдружение е публично достъпен и видим по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ.


За да сме напълно прилежни при управлението на нашето сдружение, е много важно да следим кога изтича този мандат и преди крайния срок - да свикаме Общото събрание, което да избере новия или да преизбере досегашния Управителен съвет с нов мандат.


Ако в Устава на сдружението не е определен конкретен срок за управление, ЗЮЛНЦ допуска мандатът на УС на сдружението да е най-много до 5 години.


Виж повече за мандатите на Управителния съвет – в чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел


ВПИСВАНЕ НА НОВ/ПРЕИЗБРАН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Стъпка 1: Свиквате и провеждате Общото събрание на сдружението според процедурния ред в Устава. Ако има и други точки за обсъждане в дневния ред, една от тях трябва да бъде задължително:„Отчетно-изборно събрание", „Избор на нов Управителен съвет", „Преизбиране на Управителния съвет" или „Промяна в състава на Управителния съвет".

 

Решенията на Общото събрание се записват в Протокола от заседанието.

 

Възможните варианти на решения на ОС за промяна на Управителния съвет и/или на представляващия/ите, които задължително трябва да фигурират в Протокола, са следните:


1) Общото събрание ОСВОБОЖДАВА всички досегашни членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) и ИЗБИРА новите членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) с нов мандат; ИЛИ

2) Общото събрание ПРЕИЗБИРА всички досегашни членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) с нов мандат;


ИЛИ


3) Общото събрание ОСВОБОЖДАВА един или няколко досегашни членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), като останалите (най-малко трима членове) продължават мандата на Управителния съвет; ИЛИ

4) Общото събрание ОСВОБОЖДАВА един или няколко от досегашните членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер) и ИЗБИРА един или няколко нови членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), които заедно с останалите (най-малко трима членове) довършват мандата на Управителния съвет.

5) Общото събрание ИЗБИРА един или няколко нови членове на Управителния съвет (посочват се техните три имена и ЕГН, а ако са ЮЛ – наименования и ЕИК номер), които заедно с останалите довършват мандата на Управителния съвет.

6) Общото събрание ОСВОБОЖДАВА досегашния Председател на УС (посочват се неговите/нейните три имена и ЕГН, а ако е представляващ на член-юридическо лице – наименованието и ЕИК номера на това ЮЛ) и ИЗБИРА нов Председател на УС (посочват се неговите/нейните три имена и ЕГН, а ако е представляващ на член-юридическо лице – наименованието и ЕИК номера на това ЮЛ), който е с мандата на УС;

7) Общото събрание ПРЕИЗБИРА досегашния Председател на УС (посочват се неговите/нейните три имена и ЕГН, а ако е представляващ на член-юридическо лице – наименованието и ЕИК номера на това ЮЛ), който е с мандата на УС.


Стъпка 2: Попълвате Заявление А15 за вписване на обстоятелства относно сдружения. Промените се заявяват за вписване в едномесечен срокот датата на Общото събрание

 

В началото на заявлението се попълват идентификационните данни и данните на заявителя/ите. Видът на исканото вписване е „Промяна в обстоятелства".

 

След това - попълвате САМО полетата, в които има промени, а именно:

 

• (12д.) Органи на управление, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:

- Ако има освободени членове на УС – първо се попълват техните данни (три имена, ЕГН, държава) и за да се поиска тяхното Заличаване, се маркира с „Х" кутийката вдясно срещу всяко име.

- Ако има новоизбрани членове на УС - попълват се техните данните (три имена, ЕГН, държава) и се посочва новият им мандат;

- Ако има преизбрани членове на УС – само се посочва новият им мандат.

• (10а.) Представляващи:

- Само ако има освободен/и представляващ/и (Председател на УС, Заместник-председатели на УС) – първо се попълват техните данни (три имена, ЕГН, държава, длъжност) и за да се поиска тяхното Заличаване, се маркира с „Х" кутийката вдясно срещу всяко име.

- Само ако има новоизбран/и представляващ/и (Председател на УС, Заместник-председатели на УС) – попълват се техните данни (три имена, ЕГН, държава, длъжност).

- Ако има преизбран/и представляващ/и (Председател на УС, Заместник-председатели на УС) – полето не се попълва.


Стъпка 3: Към Заявлението А15 прилагате задължителните писмени доказателства:


1) Списък на актуалните членове на сдружението към датата на свикване на Общото събрание – заверена с подписа на представляващия

2) Покана за свикване на Общото събрание и доказателства, че редът и сроковете за свикване са спазени – не се прилага, ако поканата е била обявена в Регистъра на ЮЛНЦ

3) Протокол с решението на Общото събрание за избор на новия управителен съвет – заверено с подпис на председателстващи и протоколиращия заседанието

4) Копие на протокола със заличени лични данни

5) Присъствен списък на членовете на общото субрание и на пълномощници с пълномощно – подпис от всеки присъстващ като се събират и копия на пълномощните, ако някой е представляван чрез пълномощник.

6) Образец от подписа (спесимен)– без нотариална заверка и само в случай че новоизбран член на управителния съвет ще представлява сдружението

7) Ако управителният орган на фондацията е колективен и има за член юридическо лице, което не е вписано в ТРРЮЛНЦ към АВ (например чуждестранно юридическо лице) – Документи удостоверяващи съществуването му и лицата, които го представляват и решение на съответния орган за определяне на представител в органите на фондацията

8) Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13(4) ЗТРРЮЛНЦ – подписана от заявителя

9) Пълномощно и декларация, че заявлението и приложените документи са предоставени от заявителя по чл. 13(5) ЗТРРЮЛНЦ – декларацията е подписана от упълномощения, а Заявление А16 следва да е подписано от заявителя с нотариална заверка на подписа му.

10) Платежно нареждане за платена държавна такса


Стъпка 4:Заявлението А15 се попълва и подписва от заявителя.


ВНИМАНИЕ! Ако ОС е избрало нов/и представляващ/и, заявител по Заявление А15 ще бъде новият представляващ/и, а не освободеният.


Стъпка 5: Подавате Заявлението и комплекта документи в Регистъра на ЮЛНЦ в едномесечен срок от Общото събрание.


Виж още:

4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?