Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.13. Кои документи на сдружение се обявяват е Регистъра на ЮЛНЦ?

На обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ подлежат 4 основни типа документи:


1. Решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел:

• Протокол от Учредителното събрание на сдружение;

2. Устройственият документ на организацията:

• Устав на сдружение;

3. Решенията за промени в обстоятелствата на организацията, които подлежат на вписване:

• Протокол от Общо събрание, съответно – протокол от заседание на Управителен съвет с решения за промени;

4. Годишни финансови отчети (на ЮЛНЦ в частна и в обществена полза), Годишни доклади за дейността (само на ЮЛНЦ в обществена полза) и Декларации за неактивност.


Виж всички обстоятелства и документи на ЮЛНЦ, които се обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ – в чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел


От изброените актове само Устройствените документи са тези, в които могат да се приемат промени. Когато измененията в Устава се отнасят до обстоятелства, които подлежат на вписване (например, промени в името, седалището и адреса на управление, целите, средствата за тяхното постигане, предметът на стопанска дейност, органната структура, начинът, по който се определя мандатът на управитления орган, правилата за представителство, запазените права на учредителите), те се заявяват със Заявление А15.


Когато промените са свързани с други вътрешно-устройствени правила на Устава - например, правилата за приемане на нови членове в сдружение, за свикване на заседание на Настоятелството, за правомощията на Изпълнителния директор, за имуществото и други подобни - актуалният Устав се заявява за публикуване по партидата на организацията.


Стъпка 1: Подготвяте предварително комплекта от документи, който трябва да съдържа:


1) Заявление по образец Г1;

2) Актуален Устав;

3) Копие на актуалния Устав със заличени лични данни (като например, имената на лицата, които не представляват организацията, ЕГН-та, лични адреси, подписи и пр.);

4) Платежно нареждане за платена държавна такса по сметката на Регистъра на ЮЛНЦ – 40 лв. при подаване на заявлението на гише, или 20 лв. – с електронен подпис.


ВНИМАНИЕ! Ако Заявление Г1 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява организацията, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.


Стъпка 2: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или ако имате електронен подпис – използвате „Електронните услуги" на Регистъра на ЮЛНЦ – подавате пълния комплект документи.


Виж още:

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

1.33. Кога ни е нужен нотариус?