Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.14. Как се прекратява, ликвидира и заличава сдружение

Как се прекратява и ликвидира сдружение, необходими документи


При ликвидирането на едно сдружение се прилагат съответно правилата, предвидени в Търговския закон за ликвидация на търговски дружества. В случая с юридическите лица с нестопанска цел това включва следните етапи:

  • Решение за прекратяване на сдружението, взето от органа, в чиято компетентност попада вземането на подобно решение (напр. Общото събрание на сдружението). Решението трябва да определи също ликвидатор/-и и срок за извършване на ликвидацията;
  • Откриване на производството по ликвидация. Производството по ликвидация се открива с вписването на обстоятелствата по ликвидация в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Въз основа на взетото решение за прекратяване на организацията, в Регистъра на ЮЛНЦ следва да се заяви за вписване обстоятелството по ликвидация и прекратяване на сдружението. За целта се подава заявление по Образец Б6, като се спазват общите изисквания за заявяване, попълване и подписване и прилагане на документи;
  • Извършване на ликвидацията.


Минималният възможен срок за извършване на ликвидацията е шест месеца. В рамките на този срок следва да се заяви за обявяване покана до кредиторите, за да предявят вземанията си към прекратяващото се ЮЛНЦ. Поканата се обявява в Регистъра на ЮЛНЦ чрез подаване на заявление по Образец Г1. По време на ликвидацията основна задача на ликвидатора е да удовлетвори кредиторите на ЮЛНЦ от неговото имуществото, както и да събере неговите вземания към трети лица. По отношение на организациите в обществена полза има изискване за поредност в действията на ликвидатора при удовлетворяване на кредиторите – започва се с наличните средства, а ако те не са достатъчни, се осребрява първо движимото, а после недвижимото имущество.


Как се заличава сдружение от Регистъра на ЮЛНЦ


Заличаване на сдружението от Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е етапът след приключване на ликвидацията. Ликвидаторът подава заявление съобразно вида на ЮЛНЦ, с което заявява неговото заличаване: Заявление А15 за сдруженията, Заявление А16 за фондация, Заявление А18 за клон на чуждестранно ЮЛНЦ. Към заявлението задължително следва да се приложат заключителен счетоводен баланс, решение на органа, който е назначил ликвидатора за приемане на доклада за ликвидацията и освобождаването му от отговорност, удостоверение по реда на Кодекса за социално осигуряване за предадени ведомости и други документи, които доказват, че изискванията на ЗЮЛНЦ за разпределяне на имуществото са спазени. След отразяване на вписването за заличаване на сдружението в Регистъра на ЮЛНЦ организацията преустановява своето съществуване.


След заличаването на ЮЛНЦ от Регистъра следва да бъдат уведомени и всички други държавни институции, в които то е било регистрирано поради някаква причина.


Виж още:

1.29. Кога се прекратява ЮЛНЦ?

1.30. Какви етапи включва процедурата по прекратяване чрез ликвидация на ЮЛНЦ?

1.32. Какво става с имуществото на прекратените ЮЛНЦ?