Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
12Какво представлява стопанската дейност на ЮЛНЦ?

ЗЮЛНЦ дава възможност на ЮЛНЦ, независимо дали са определени в частна или в обществена полза, да извършват допълнителна стопанска дейност. В днешните условия тази дейност все повече се утвърждава като съществен алтернативен източник за финансиране и устойчивост на ЮЛНЦ. Тя дава възможност на организациите да създават социални предприятия, чрез които да надграждат въздействието от нестопанската си дейност и така да постигат мисиите си по по-добър начин.

Според закона извършването на стопанска дейност от ЮЛНЦ на първо място следва да се подчинява на условията и да спазва реда, определен със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Освен това стопанската дейност трябва да отговаря на специфичните ограничителни критерии за законност съгласно ЗЮЛНЦ, които са:

• Да бъде допълнителна, т.е. нейното извършване по обем да не надвишава обема на основната нестопанска дейност. Този критерий има не толкова финансови, колкото чисто организационни измерения. Една организация разполага с различни по своя характер ресурси – материални, човешки, финансови и други. Допълнителна ще е тази стопанска дейност, при която по-голяма част от цялата съвкупност от ресурсите на организацията е мобилизирана в осъществяването на основната нестопанска дейност и по-малка част в извършването на стопанската;

• Да бъде свързана с предмета на основната дейност на ЮЛНЦ, т.е. да представлява средство за постигане на целите на организацията, но не като финансови средства, които се инвестират за постигане на целите, а като дейност, която по своя характер е близка и сходна с основната дейност на организацията и допринася за реализирането на целите;

• Приходите от стопанската дейност да се ползват единствено за постигане на определените в устава или учредителния акт на ЮЛНЦ цели, като изрично е забранено разпределянето на печалба;

• Предметът на стопанската дейност да бъде регламентиран в устава или учредителния акт на ЮЛНЦ.

Тези изисквания и правила относно стопанската дейност за ЮЛНЦ се отнасят по еднакъв начин и за организации в частна полза, и за организации в обществена полза.

Преценката дали предвидената в устройствения акт на ЮЛНЦ стопанска дейност отговаря на общите и специални изисквания на законите, които я регламентират, може да се направи от съда, ако бъде сезиран с искане за прекратяване на ЮЛНЦ поради извършване на дейност, която противоречи на Конституцията, законите или добрите нрави. Такова искане може да отправи всяко заинтересовано лице, както и прокурорът. Регистърът на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията не би следвало да прави преценка доколко са спазени изискванията на ЗЮЛНЦ за предвидената в устройствените актове на ЮЛНЦ стопанска дейност. Подобна преценка има смисъл да се прави тогава, когато ЮЛНЦ е започнало реално да извършва стопанска дейност, а не когато само е декларирало такова намерение, разписвайки предмета й в устройствените си документи.

Законовите критерии за допълнителност, свързаност и целево използване на приходите от стопанска дейност важат в случаите, когато ЮЛНЦ от свое име извършват стопанска дейност. Това е стопанска дейност на ЮЛНЦ, при която самата фондация или сдружение сключва стопански сделки от свое име и за своя сметка.

Възможно е обаче стопанската дейност да бъде извършвана и чрез друго юридическо лице – търговец, на което ЮЛНЦ е едноличен собственик на капитала или притежава част от дялове/акции в него. Подробно тази възможност е разгледана във въпрос 31.