Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22Проект на РМС за приемане на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Основната цел на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2016 – 2020 г. е създаването на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при взимането на решения на жените и мъжете в Република България с оглед успешната им личностна и социална реализация и стимулиране равнопоставеността на жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната. Водеща визия е постигането на реална обществена промяна чреззаконодателни мерки и укрепване на институционалните механизми за утвърждаване на равнопоставеността на половете и равното третиране, съчетани със специални насърчителни мерки. Равенството на възможностите ще се постигне и чрез повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на неравно третиране и дискриминация на основата на пола, към неблагоприятното, стереотипно и унизително представяне на жените и мъжете в медиите.

Проектът на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете с времеви период 2016 – 2020 г. е основен стратегически документ в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в Българияи съдържа:

-Целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области;

-Приоритетни области на действие за постигане на целите;

-Индикатори за оценка на изпълнението на новата стратегия и органи, отговорни за постигането на целите.

Повече информация, както и възможност за изпращане на коментари до 27.10.2016 г.