Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22Консултации с обществеността на Екологична оценка на проектите на Плановете за управление на риска от наводнения разработени от басейновите дирекции

Във връзка с провеждане на консултация с обществеността по проектите на четирите плана за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021 г. (ПУРН), заинтересованите лица могат да изпращат становища и коментари, както следва (актуални срокове):

- за ПУРН за Дунавски район - до 30.10.2016 г.;

- за ПУРН за Черноморски район - до 04.11.2016 г.;

- за ПУРН за Източнобеломорски район - до 16.12.2016 г.;

- за ПУРН за Западнобеломорски район - до 10.11.2016 г.

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=712