Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22Планове за управление на речните басейни 2016 - 2021 (ПУРБ)

Във връзка с провеждане на консултация с обществеността по проектите на четирите плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. (ПУРБ), заинтересованите лица могат да изпращат становища и коментари, както следва (актуални срокове):

- за ПУРБ за Дунавски район - до 01.12.2016 г.;

- за ПУРБ за Черноморски район - до 01.12.2016 г.;

- за ПУРБ за Източнобеломорски район - до 01.12.2016 г.;

- за ПУРБ за Западнобеломорски район - до 01.12.2016 г.

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=66