Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22"Програма от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда" 2016-2021

Басейнова дирекция "Черноморски район" приемастановища и коментари в срок до 09.12.2016 г. по общественото обсъжданена проект на "Програма от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда" за периода 2016 - 2021 г. Програматае част от Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морска стратегия) на Република България и изпълнението й се отнася за цялото териториално море на страната:

http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=28&lang=bg  (избира се линка при "Обществено обсъждане")