Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за период

В Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. са уредени условията и реда за прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г., в това число: финансовите условия за предоставяне на помощта, допустимите и недопустимите разходи за местните инициативни групи (МИГ), реда за одобряване на финансовата помощ и на планираните от МИГ дейности и разходи, условията, отнасящи се до изпълнение на дейността на МИГ, както и условията и реда за изплащане на финансовата помощ.

Сред предложените промени са: 1.Към допустимите разходи на местните инициативни групи (МИГ) да се добавят разходи за участието им не само в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, но и на такива на Европейската ЛИДЕР асоциация и други асоциации на МИГ. Допълнението се предлага, тъй като участието на МИГ в дейностите на тези асоциации биха били от полза във връзка със споделяне на опит, добри и лоши практики и др. свързани с работата на МИГ и подобряване на нейното качество. 2. Допуска се възможността разходите, извършени от МИГ за такси за издаване на изискуеми документи, винетни такси и техническо обслужване на автомобил, телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги, топло- и електроенергия, вода да бъдат плащани в брой, тъй като този вид разходи са на много ниска стойност и на практика не е оправдано да бъдат плащани по банков път. 3. Добавя задължение на МИГ да осигури публичност на дейността си и на източниците на финансиране. 4.Към изискуемите документи при подаване на заявка за авансово плащане се добавя изискване за представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по рано от 1 месец преди предоставянето му.

Информация за останалите промени, както и възможност за изпращане на коментари и становища по тях до 3 декември 2016 г., можете да намерите тук.