Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" има за цел подпомагане процеса на сформиране на публично-частно партньорство на допустимите за подпомагане територии, подкрепа за придобиване на умения и създаването на капацитет за функциониране на местни инициативни групи (МИГ), обучение и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие" сред заинтересованите страни с цел разработване и последващо прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), подкрепа за съхраняване и популяризиране на местната идентичност.

С проекта на наредба се цели синхронизиране между актуализираните посредством второто изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. текстове в частта на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" и условията и правилата, определени в наредбите за нейното прилагане. Сред измененията в наредбата са допълване на изискуемите документи, които се подават от бенефициентите в Държавен фонд „Земеделие" при подаване на заявка за плащане - добавят се списъци на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен орган на местните инициативни групи; уточнява се и изискуемият документ, доказващ наличие или липса на задължение към общината и др.

Можете да изпращате предложения и коментари до 3 декември 2016 г.