Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22Проекти на доклади за прилагане на Орхуската конвенция и на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители

Република България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) със закон, който е приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. Ефективното й прилагане в България насърчава и усъвършенства диалога и взаимодействието между обществеността и публичните институции в областта на опазването на околната среда. В рамките на процедурата за докладване за 2016 г. са изготвени проекти на Национални доклади по Конвенцията и Протокола.

Крайна дата за изпращане на становища и предложения: 4.12.2016 г. на е-mail: hstoev@moew.government.bg за проекта на Национален доклад по Орхуската конвенция и на е-mail: mgalabova@moew.government.bg за проекта на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители.

Повече информация и проектите на доклади можете да намерите тук.