Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз

Проектът на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз е изготвен в изпълнение на мярка № 55 от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет с Решение №  965 на Министерския съвет от 2016 г.


Приетото в началото на членството на България в Европейския съюз (ЕС) Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС изигра своята ключова роля за осигуряване на съгласуваност, последователност и ефективност на участието на България в процеса на вземане на решения на ниво Европейски съюз. В него намериха отражение и новите функции, които българската администрация следваше да поеме в условията на пълноправно членство.


В последващите години Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. бе многократно променяно, както поради констатирани слабости в координационния механизъм, така и с оглед необходимостта да се отговори на новите предизвикателства пред България, в т.ч. и първото ни ротационно председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Наслагването на промени върху промени, обаче, не само, че допълнително затруднява работата на администрацията, но и не позволява дефинирането на правата и задълженията на всички участници в националния механизъм по европейските въпроси по достатъчно ясен и непротиворечив начин.


С проекта на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз се преодоляват съществуващите празноти и неясноти в нормативната уредба. Регламентирани са последователно, ясно и непротиворечиво всички въпроси, отнасящи се както до правно задължените лица, участващи в координационния механизъм, така и до участието на страната ни в процеса на вземане на решения на ниво Европейски съюз и до изпълнението на ангажиментите, произтичащи за България от членството й в Съюза. Своето отражение в Постановлението са намерили и всички въпроси, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.


Към Портала за обществени консултации.