Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Обществено объсждане на проект за промени в Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Краен срок за изпращане на становища, предложения и к

С проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци се въвеждат национални критерии за депониране на неорганични неопасни отпадъци на депа за неопасни отпадъци с ниско органично съдържание. Критериите за приемане на отпадъци на депа за инертни, неопасни и опасни отпадъци са транспонирани в българското законодателство от Решение на Съвета от 2002 г. за определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа съгласно чл. 16 и приложение II към Директива 1999/31/ЕО. С НИД на Наредба № 6 се прецизират текстове, касаещи съдържанието на част "Хидротехническо стоителство" при изграждането на депа. Обединяването на двете части "Хидротехническо строителство" и "Земна основа" в една обща част цели да се проектира конструкцията на цялото съоръжение, включително надземната му част и основата му. Проектът на НИД на Наредба № 6 определя директора на РИОСВ, на чиято територия е разположено депото, като компетентен орган, произнасящ се с решение за закриване на депото. С проекта на НИД на Наредба № 6 приемането на изпълнението на горния изолиращ екран на депата, при поетапното им запълване с отпадъци се вменява на РИОСВ по местонахождение на депото, вместо на компетентния орган издал Комплексното разрешително, тъй като контролната дейност се извършва от РИОСВ.

Към Портала за обществени консултации.