Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Обществено обсъждане на промени в "Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица"

Предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, които са направени съответно с § 3 и § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (ДВ бр. 98 от 2016 г.).

Към Портала за обществени консултации.