Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на промени в Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Основните предложения за промени в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани и произтичат от въвеждането на ново направление по мярката – „Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване". Тези изменения са резултат от одобрените промени в мярка 10 „Агроекология и климат" в Първо изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., наричана  по – нататък „ПРСР 2014 – 2020 г.".  Друга част от предложените изменения и допълнения в Наредба № 7 от 2015 г. и очакваните резултати от прилагането им са осигуряване на съответствие с текстовете на ПРСР 2014-2020г. и разпоредби от приложимото европейско законодателство, както и прецизиране и уточняване на определени разпоредби.


Следва да се има предвид, че съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета ЕЗФРСР действа в държавите членки чрез програмите за развитие на селските райони. Тези програми осъществяват стратегия за изпълнение на приоритетите на Съюза за развитие на селските райони чрез пакет от мерки, определени в дял III. Те подлежат на одобрение от Европейската комисия, както и измененията в тях. Одобрена програма за развитие на селските райони е задължителна за съответната държава – членка.


Основните изменения и допълнения в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани с текстовете за прилагане на направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване" на мярка 10 „Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020г. По направлението ще се подпомагат земеделски стопани, които поемат ангажимент за преместване и разполагане на пчелни семейства в територии, важни за биоразнообразието в Република България, като по този начин, от една страна, се стимулира развитието на прилежащата растителност, а от друга, се осигури разнообразна паша за пчелите. Дейността по направлението ще се изпълнява, чрез подвижно пчеларство като временните пчелини трябва да се разполагат в  зони Натура 2000, райони с природни или други ограничения и земи с висока природна стойност (ВПС). Уреждат се условията за одобрение и прекратяване на 5 годишен ангажимент от земеделския стопанин, както получаването на финансовата помощ за изпълняваните изисквания. Кандидатите по направлението трябва да спазват следните изисквания:


А) Осигурят сезонно преместване и разполагане на поне 25 пчелни семейства на минимум 2 местоположения, намиращи се на разстояние от 3 км по въздух от постоянния пчелин и поне 500 м по въздух едно от друго в периода 15 март – 15 септември;

Б) Осигурят минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици за всяко местоположение в годината на подпомагане на не повече от 50 броя, подпомагани пчелни семейства;

В) Запазят поне 80 % от броя на подпомаганите пчелни семейства.


Втората група промени в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани с прецизиране и внасяне на яснота в съществуващи текстове, както и въвеждане на текстове от ПРСР 2014-2020 и приложимото европейско законодателство:

А) Измененията в чл. 5 от Наредба № 7 от 2015 г. отразяват прилагането на направленията, в съответствие със специализираните слоеве на местообитанията на застрашените видове птици. Предвид постъпило писмо от  страна на Българско дружество за защита на птиците с искане за промяна в обхвата на местообитанията на зимуващи гъски и червеногуша гъска, е предвидена възможност за предоставяне на специализиран слой към Държавен фонд „Земеделие", който може да бъде ограничен до площи, които в максимална степен отговарят на целите на направлението за опазване на застрашените видове птици;

Б) Действащите в момента разпоредби на чл. 8, ал. 3 от Наредба № 7 от 2015 г. дават възможност на земеделските стопани след изтичане на 5-годишния ангажимент да удължават ежегодно ангажимента си при спазване на изискванията на наредбата;

В) Измененията в чл.17, ал.1, т.7 от Наредба № 7 от 2015 г.  прецизират правно – технически цитираната разпоредба, тъй като премахва препращането към една и съща дейност в две различни разпоредби на наредбата. В текста освен това е добавено изискването на поддържането на създадените постоянно затревени площи от земеделския стопанин. Допълнително са прецизирани и текстовете, свързани с изпълнението на изискванията за одобрение и  управление за същата дейност в чл. 26, т. 10 и чл. 36, ал. 3 и 4 от Наредба № 7 от 2015 г. С цел внасяне на по-голяма яснота по отношение на изискванията, които трябва да спазват кандидати по направление "Контрол на почвената ерозия", за дейността превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, за получаване на компесанторно плащане след първата година, е уточнен начина на поддържане на площите след първата година, както и ограниченията по отношение на разораването. През 2017 година кандидатите, изпълняващи тази дейност, ще бъдат в третата година от ангажимента си.


В допълнителните разпоредби на наредбата е дадена дефиниция на понятието „изкуствено създадено условие". По такъв начин се изяснява предложеното изменение на т. 9 от  чл. 17, ал. 2 от Наредба № 7 от 2015 г., в която се регламентира правото да бъде отказано подпомагане при установяване на изкуствено създадени условия от страна на земеделския стопанин, както и в случаите предвидено в чл. 35, параграф 6 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие. Създадената ал. 3 в цитираната разпоредба отразява изискването в параграф 4 от същия регламент.


В чл. 21 от Наредба № 7 от 2015 г. се създава ал. 2, която предоставя право на земеделския стопанин, в случай на настъпили форсмажорни или изключителни обстоятелства, в резултат, на което бъде намален броя на животните с ангажимент, до края на петгодишния период да бъде изпълняван с наличния брой животни, когато са по-малко от одобрените за участие.


Създадената ал. 7 в чл. 23 от  Наредба № 7 от 2015 г.  предоставя право на земеделския стопанин да се откаже доброволно от изпълнявания ангажимент, като урежда реда и условията за прекратяване на поетия ангажимент по искане на земеделския стопанин преди изтичане му.


Измененията на Приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2, целят да се обхват одобрените базови изисквания по отношение на изпълнявани дейности от кандидатите, съгласно ПРСР 2014-2020.


Разпоредбите на чл.54 от Наредба № 7 от 2015г. урежда реда за въвеждане на информация от външни институции в електронна система, посредством която ДФЗ- РА извършва проверки за изпълнението на изискванията от страна на кандидата. Не рядко при въвеждане в системата, организациите сигнализират за допуснати технически грешки. В чл. 54, ал. 4 от Наредба № 7 от 2015 г. се урежда реда и срока за получаване на коригираща информация, в случаите на технически грешки. След постъпване в Министерството на земеделието и храните, тази информация се предоставя единствено в дирекция „Развитие на селските райони" с цел одобрение или отхвърлянето на постъпилите искания за корекции от страна на външните институции. С измененията на цитирания член, решението за одобрение или отказ се предоставя на ДФЗ- РА с оглед наличната информация в подадените заявления за подпомагане и възможността за допълнително изискване на информация  от земеделските стопани.


По отношение на заключителните разпоредби:

В чл. 1, ал. 4 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г  за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите"  се уреждат допустимите за подпомагане площи по мярката от ПРСР 2014-2020. През 2015г.  земеделските стопани получават подпомагане, когато земеделския им парцел попада във физически блок, пресичащ със 100 кв.м. зона от НАТУРА 2000. В същото време, съгласно ПРСР 2014-2020, подпомагането следва да се отпуска само за площи, попадащи  в зона от НАТУРА 2000.  С измененията се променят условията за допустимост по отношение на едно основните изисквания за подпомаганите площи, като допустими за подпомагане се определят само земеделски площи, които изцяло попадат в защитена зона от НАТУРА 2000.


Допълненията и измененията на Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  са насочени към изменения, които да обхванат:


А) Основни изменения, свързани с постигане на целта на мярката – производството на биологична растителна и животинска продукция.  Очакваното въздействие на тези изменения е насочено към прецизиране на условията за възстановяване на получени финансови средства, когато  подпомаганите площи и животни да се използват за биологично производство след преминаване на периоди на преход, както и получаване на информация в ДФЗ- РА, при получаването на информация за констатирано несъответствие на състоянието на площите, когато е извършена проверка след датата, към която се отразяват констатациите на Контролиращите лица в Системата за информация от външни институции, поддържана от ДФЗ- РА.

Б) Правно- технически корекции.

С проекта на наредба са въвеждат мерки по прилагането на чл.35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, съгласно който следва да се извършват  изчисленията на финансовата помощ по съответните мерки. Тези мерки се съдържат в разпоредбите на параграф 4 и 6 на чл. 35 от цитирания регламент.


Към Портала за обществени консултации.