Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на промени в Устройствения правилник на Държавна агенция за защита на детето

Новата редакция на акта се налага от необходимостта за изменение на съществуващата функционална и организационна структура на ДАЗД с цел ефективно провеждане на държавната политика в областта на закрилата на детето и изпълнение на задълженията по координирането й. Сред целите, които си поставя нормативната промяна, са организационно и структурно развитие и подобряване на координацията в рамките на агенцията за оптимизиране изпълнението на основните й функции. Като координационно звено и партньор на институции и организации в областта на закрилата на детето администрацията на ДАЗД се нуждае от функционални и структурни промени, които ще гарантират качествена и навременна намеса при нужда от оказване на методическа подкрепа в практиката.


 Съгласно Закона за закрила на детето към ДАЗД се създава Национален съвет за закрила на детето с консултативни и координационни функции. Във връзка с дейността на Съвета като върховен координационен механизъм по политиките за деца съществува необходимост от обособяване в спешен порядък на структурно звено в администрацията на ДАЗД, което да следи и да съдейства за качественото и своевременно изпълнение на функциите на Съвета. Заседавайки на няколко редовни годишни заседания по утвърдена програма, Съветът е орган със законоустановени правомощия и първостепенна роля в областта на закрилата на детето, което налага вземането под внимание на тази потребност, свързана с работата му.


 Краткият срок за обществено обсъждане е необходим във връзка с дейността на Националния съвет за закрила на детето, който като върховен координационен механизъм по политиките за деца в Република България съгласно Закона за закрила на детето заседава по утвърдена годишна програма, а към момента няма обособено звено в ДАЗД, което да изпълнява функциите на Национален секретариат за нуждите на планираните заседания на Съвета. С предложените промени се въвежда, такава организация на администрацията на ДАЗД, която да съответства на предвидените й в ЗЗДет. функции.


Към Портала за обществени консултации.