Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Открита обществена консултация за междинната оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Целеви групи:
Всички граждани и организации могат да участват в настоящата консултация. Особено ни интересуват мненията на заинтересованите страни, които са пряко ангажирани във FEAD — заинтересовани страни, участващи в управлението на оперативни програми; организации, участващи в предоставянето на помощ по FEAD като бенефициери или партньори по проектите; физически лица, получаващи подкрепа от FEAD.


Цел на допитването:

Резултатите ще бъдат използвани също и за съставяне на работен документ, представящ резултатите от междинната оценка. Обществената консултация ще се използва, за да се установи дали са необходими стъпки за изменение на правилата за прилагане и практиките през настоящия и следващите програмни периоди.


Как да изпратите вашите коментари и предложения

Приветстваме мнения и предложения от граждани, организации и органи на държавната власт.

Моля, щракнете тук, за да изпратите Вашите коментари.


Пълната информация можете да видите на страницата на ЕК тук.