Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Второ обществено обсъждане на промени в Правилника за организация на дейността на общинско предприятие "Екоравновесие"

Изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие", приет с Решение № 352/12.07.2012 г. на Столичен общински съвет (СОС), изменен с Решение № 478/24.07.2014 г. и Решение № 507/23.07.2015 г. на СОС, както следва:

§1 Чл. 11, т. 4 става: „разработва вътрешни правила за дейността на предприятието, които се съгласуват от Заместник кмета по Направление „Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция „Околна среда" и се утвърждават от кмета на Столична община";

§2 Чл. 11, т. 7 става: „съгласува изпълнението на дейността на ОП „Екоравновесие" със Заместник кмета по Направление „Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция „Околна среда";

§3 Чл. 11, т. 8 става: „съгласува изпълнението на дейности по сключени договори от Кмета на Столична община, или упълномощено от него лице, със Заместник кмета по Направление „Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция „Околна среда".

С действащият към момента Правилник за организация на дейността на ОП „Екоравновесие", може да се запознаете на официалната страница на предприятието - http://ecoravnovesie.com//, раздел „Документи".

Писмени становища и предложения, по горепосоченото предложение за промени, могат да се подават до Столична община в 30 (тридесет) дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

Повече информация на сайта на СО.