Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие "Единен системен оператор"

С измененията и допълненията в Закона за електронното управление, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 62 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.), се създаде Държавно предприятие „Единен системен оператор" (ДП „ЕСО"). Дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО" се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ).


Държавно предприятие „Единен системен оператор" ще осъществява дейност по: интеграция на информационни системи и електронни административни услуги; защита на информационната сигурност на приложните системи и електронните услуги; управление на поддръжката на споделените информационни ресурси на електронното управление; управление на изпълнението на проекти за електронно управление, информационни и комуникационни технологии и др., както и функции като информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта на електронното управление; помощен контактен център за обслужване на държавните органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление; национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност; институция, отговорна за изграждането и поддържането на Национален портал за пространствени данни.


Управлението и контролът върху дейността на ДП „ЕСО" се осъществява от председателя на ДАЕУ, от управителния съвет, чиито членове се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на председателя на ДАЕУ, както и от генералния директор, който по право е член на управителния съвет и се назначава и освобождава от председателя на ДАЕУ.


Управителният съвет на предприятието приема структурата, щатната численост и средствата за работна заплата на служителите в предприятието в съответствие с годишния финансов план.