Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Проект на Наредба за нормиране и заплащане на труда

На основание чл. 22, ал. 2, т. 18 от Закона за предучилищното и училищното образование държавният образователен стандарт (ДОС) за нормиране и заплащане на труда се приема с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. В изпълнение на цитираната разпоредба Министерството на образованието и науката съвместно с представители на всички заинтересовани страни разработи проект на Наредба за нормиране и заплащане на труда.

С предложения проект на държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда се определят:

  1. нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти;
  2. условията за разкриване на работно място за педагогическите специалисти;
  3. редът и начинът за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции;
  4. условията и редът за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти.


Проектът запазва в значителна степен досегашните механизми за определяне на нормите за преподавателска работа, условията за разкриване на работно място за педагогическите специалисти и реда и начина за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие. Предложените разпоредби са приведени в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и ДОС за статута и професионалното развитие на учителите.


Повече информация на  Портала за обществени консултации.