Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Проект на Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

С тази наредба се определят:

1. минималните изисквания за изпълнение на длъжности от спортно-педагогическите кадри и функционалните характеристики на длъжностите;

2. изискванията за поддържане и повишаване на квалификацията на спортно-педагогическите кадри в системата на физическото възпитание и спорта;

3. редът за водене на регистъра на лицата по т. 1


Към Портала за обществени консултации.