Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на промени в Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проектът на наредба предвижда да бъде променен текстът на чл. 2, ал. 2, от Наредба № 1 като за малки населени места бъдат определени населените места с население до 30 000 жители. По този начин ще бъде увеличен броят на педагогическите специалисти, имащи право на възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем от 74% на 89% от всички пътуващи, като в обхвата на наредбата ще бъдат включени и преобладаващата част от населените места, в които има недостиг на квалифицирани педагогически специалисти.

Предложената промяна ще допринесе за гарантиране на качеството на образование на децата и учениците в по-малките населени места чрез осигуряване на условия за наемане на необходимите специалисти, живеещи в други населени места.


За мнения и становища - Портала за обществени консултации.