Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на промени в Наредба № 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Предлагането на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания се обуславя от необходимостта да бъде постигнато съответствие на наредбата със Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.), с който се отменя Закона за народната просвета и Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.), Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.) на МОН.


С измененията се цели да се постигне равномерна натовареност на учениците чрез определяне на максималния брой задължителни и избираеми учебни часове дневно и се определят здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.


За мнения и становища - Портала за обществени консултации.