Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.

Окончателният доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. е изготвен в изпълнение на чл. 9, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и на база резултатите от извършената Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.


Целта на Окончателния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. е да осигури информация и публичност за резултатите от извършената последваща оценка относно степента на постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. и на устойчивостта на резултатите, общото въздействие върху процесите на развитие на районите и настъпилите промени относно междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, както и да се дадат насоки за необходимите промени в политиката за регионално развитие.


Последващата оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. е качена на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, рубрика „Регионално развитие", подрубрика „Стратегическо планиране", секция „Наблюдение и оценка".


За мнения и становища - Портал за обществени консултации.