Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015 г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух. Проектът на наредбата има за цел:

- актуализиране на изискванията за разполагане на пунктовете за мониторинг, документирането и периодичният преглед на пунктовете за мониторинг;

- актуализиране на изискванията за осигуряване на качество на измерванията за оценката на качеството на атмосферния въздух;

- актуализиране на референтните методи за оценка на концентрациите на замърсителите (методи за вземане на проби и методи за анализ), във връзка с промени в съответните стандарти;

- отстраняване на неточности и технически грешки.


Мнения и становища изпращайте чрез Портала за обществени консултации.