Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, 2014-2030 г. (НСУРТБ) е приета от Министерския съвет през 2014 г. Промените в геополитическата обстановка и динамиката на политическите и икономическите процеси по света и в България от последните години обаче създават спешна необходимост от актуализация на стратегическата рамка за развитие на сектора.
Имате възможност да изпращате мнения и коментари до 28 май чрез Портала за обществени консултации.