Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Предложението за приемане на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари се налага във връзка със съществените изменения, които се следва да бъдат направени до края на юни 2017 г. с оглед изпълнението на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849. Сред новите елементи, които са предвидени в Директивата и съответно трябва да бъдат изпълнени от страните членки са: извършване на национална оценка на риска (НОР); въвеждане на регистър на действителните собственици на юридическите лица и другите правни образувания, които са регистрирани на територията на страната, както и по отношение на действителните собственици на тръстове, които са регистрирани по законодателствата на други юрисдикции, но използват българската финансова система; извършване на комплексна проверка за идентифициране на клиентите на задължените субекти по ЗМИП, като се въвеждат засилени или опростени мерки на база на различни показатели, в т.ч. оценка на риска; увеличаване на капацитета на компетентните национални институции да събират и обменят информация свързана със съмнения за изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително и международен обмен; увеличаване на санкциите, които следва да се налагат на задължените субекти при неспазване на изискванията, които въвежда директивата; включване в обхвата на категориите задължени лица на нови групи, като например платформи за търговия с електронни пари; надзор основан на риска и други.

Видовете мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари включват: комплексна проверкана клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване; оценка на риска от изпиране на пари; разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона; контрол върху дейността на задължените субекти; обмен на информация.

Юридическите лица с нестопанска цел са сред задължените лица както и съгласно сега действащия по закон.
Подробности можете да намерите ТУК, а срокът за изпращане на коментари и становища е 9 юни.