Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15Обществено обсъждане на оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г


Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране от Европейския социален фонд в областта на административната реформа (вкл. електронното управление), реформата на съдебната система и техническата помощ за управлението и изпълнението на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, която беше сформирана на 7 март 2013 г. с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.


Това е първият цялостен вариант на програмата, който съдържа пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление

Приоритетна ос 2: Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

Приоритетна ос 3: Прозрачна и ефективна съдебна система

Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ

Приоритетна ос 5: Техническа помощ


Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, съдебната система и гражданското общество и съответстват на Стратегията за развитие на държавната администрацията 2014-2020 г. и проекта на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., както и на актуалните стратегически документи в областта на съдебната реформа.


Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейския социален фонд. Документът е попълван в актуалния към момента образец за оперативна програма на английски език.


Вашите становища може да изпращате и на адрес: m.hristova@government.bg

до 19.03.2014