Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15Стартира публично обсъждане на националната Комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. е публикувана на портала за обществени консултации www.strategy.bg. От днес, 26 септември 2014 г., до 10 октомври 2014 г., включително всички заинтересовани лица могат да се запознаят с документа, да коментират неговото съдържание, както и да отправят предложения за внасяне на промени.


Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. определя рамката за стратегическа комуникация за предстоящите 7 години. Документът е разработен в съответствие с чл. 116 от Регламент 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.