Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
18Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила"

Фонд „Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

 

На основание чл. 27. ал. 1 от Закона за социално подпомагане, средствата по ФСЗ се разходват за:

 1. социални помощи;

 2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

 3. социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2;

 4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;

 5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

 6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

 7. издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.

 

В тази връзка съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона за социално подпомагане е регламентирано утвърждаването на методика за разпределение на средствата по ФСЗ от министъра на труда и социалната политика.

 

Разработеният проект на Методика за разпределение на средствата по ФСЗ е с цел регламентиране на възможностите за финансиране на целеви социални програми; разширяване на допустимите целеви групи по проекти за реализиране на мероприятия  и необходимостта от прецизиране на процедурата за кандидатстване и отпускане на социална помощ от ФСЗ в изпълнение на чл. 27, т.1 от Закона за социално подпомагане.


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.