Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.

 

Целта е трансформация на модела на административното обслужване, чрез превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги; електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизод от живота или бизнеса", стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални администрации и преминаване към комплексно административно обслужване.

 

Законопроектът систематизира основните правила за осъществяването на административно обслужване. Регламентира се редът, по които административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт предоставят на гражданите и организациите административни услуги и извършват административно обслужване. Регламентират се изменения в основополагащи разпоредби от кодекса, в посока детайлизиране, прецизиране и уточнение, с цел спазване на основните принципи и правила за осъществяване на обслужването - при издаване на индивидуални административни актове, включително в резултат на регулация на стопанска дейност и на отделни сделки или действия, при предоставяне на административни услуги и при извършване на други административни действия, по подадени от гражданин и/или организация искания, уведомления и декларации.

 

За осигуряване на съответствие с принципните положения, залегнали в законопроекта и постигане на синхронизация на обща и специална уредба по отношение на приложимостта на принципите и правилата за административно обслужване се предвиждат изменения и в широк кръг други закони с преходни и заключителни разпоредби.