Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Подходът предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.