Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15Участие на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство

Във връзка със стартирането на програмен период 2014-2020 г. предстои сформирането на Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България.

В съответствие с разпоредбите на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. в състава на Комитета ще бъдат включени представители на четири групи юридически лица с нестопанска цел в обществено полезна дейност. През м. ноември 2014 г. бяха избрани представители на лицата, работещи в три от тези сфери: на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, на екологията и на образованието, науката и културата.

Поради необходимостта от осигуряване участието на представители на четвъртата група организации - работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, в състава на Комитета се инициира допълнителна процедура за избор. Всички организации, работещи в тази сфера, които желаят да участват в избора, са поканени да представят заявление за участие.

Повече информация можете да намерите тук.