Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16Обществена консултация относно Междинния преглед на значимите проблеми при управлението на водите към Плановете за управление на речните басейн

Четирите басейнови дирекции приемат становища и коментари по повод консултацията с обществеността на Междинния преглед на значимите проблеми при управлението на водите към Плановете за управление на речните басейни. Междинният преглед е част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. Целта му е да информира за идентифицираните значими проблеми в управлението на водите възможно най-широк кръг заинтересовани страни и чрез широк обществен диалог да се обсъдят бъдещите действия за преодоляването им. Плановете за управление на речните басейни са основен инструмент за управлението на водите на басейново ниво. След влизането им в сила, в т.ч. и след актуализирането им, се превръщат в задължителен документ за местния бизнес, свързан с различни водни тела, местната власт и обществеността. Срокът за провеждане на консултациите е шест месеца от датата на публикуването им (т.е. до 5 май/1 юни 2015 г.).

Повече информация можете да намерите тук.