Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15Изтича срокът на поканата за участие на НПО в избора на техни представители за членове на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с НПО и жалбите на гражданите

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

1. На основание чл. 4., ал. 1. от Правилата за определяне на представители на неправителствени организации за членове на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Комисията отправя покана за заявяване на участие.

2. Неправителствените организации, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на критериите, определени в чл. 3. от Правилата:
  • да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • да са осъществявали своята дейност не по-малко от 3 г. преди датата на подаване на заявлението за участие в една от следните области на компетентност:
- развитие на гражданското общество;
- развитие на местните общности;
- законодателство, застъпничество, публични политики;
- международни и европейски въпроси и политики;
- правосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред;
- въпроси и политики на българите в чужбина;
- защита на правата на човека;
- етнически въпроси и миграция;
- правата на жените и равнопоставеност на половете;
- младежки въпроси и политики;
- правата на децата;
- образование и наука;
- култура и културно-историческо наследство;
- читалищна дейност и самодейност;
- икономическо развитие;
- IT развитие;
- социални въпроси и пазар на труда;
- правата на хората с увреждания;
- здравеопазване;
- физическо възпитание и спорт;
- екология и околна среда;
- дарителство и доброволчество;

  • да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти в една или няколко от посочените области на компетентност;
  • да притежават експертен капацитет в една или няколко от посочените области на компетентност.
3. Заинтересованите неправителствени организации подават до Комисията заявление за участие (Приложение № 1).

4. Към заявлението за участие се прилагат следните документи, определени в чл. 5. и чл. 8. от Правилата:

1) Удостоверение за актуално състояние на организацията;
2) Удостоверение за липса на данъчни задължения на организацията;
3) Описание на опита на организацията в определената област на компетентност, придружено от съответните писмени доказателства – препоръки, публикации, участия в проекти и др.;
4) Описание на експертния капацитет на организацията, придружено от съответните писмени доказателства;
5) Автобиография на номинирания кандидат за член на Обществения съвет;
6) Декларация за липса на обстоятелства от страна на номинирания кандидат (Приложение № 2);
7) Декларация за липса на конфликт на интереси от страна на номинирания кандидат (Приложение № 3).
5. Заявлението за участие и придружаващите го документи се подават в срок до 3.03.2015 г. включително, на имейл адрес: kvnojg@parliament.bg или на адрес: гр. София, п.к. 1169, пл. „Княз Александър I" №1, Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Народно събрание на Република България.

Забележка: за допълнителна информация може да се обръщате към експертите на Комисията на телефони: (02) 939 35 97 – Мария Тенчева
(02) 939 33 94 – Галина Желева

Повече информация за участие можете да намерите тук.