Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15По-достъпни процедури за регистрация на НПО, по-обективни критерии за финансиране обещават промените в ЗЮЛНЦ

На интернет страницата на Министерство на правосъдието е публикуван Законопроектът за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Ето и акцентите:

1. Регистрацията на НПО преминава от съда към Агенция по вписванията.
Така ще се намали административната тежест за НПО. От една страна, ще се уеднакви практиката по прилагане на закона, сроковете за вписване на организациите, изискуемите документи, от друга страна, ще отпаднат допълнителните утежняващи и времеемки вписвания в регистър БУЛСТАТ и Централния регистър за организациите в обществената полза. С предлаганите изменения най-после заявяването на първоначално вписване и извършването на последващи промени по партидата на организациите ще бъде възможно и по електронен път. Отпада необходимостта от издаването на книжен документ за актуално състояние. Всички учредителни и устройствени документи на неправителствените организации ще бъдат видими и достъпни за справка онлайн. Важно за отбелязване е, че съдебният контрол при отказ за регистрация се запазва, като това гарантира интересите на гражданите и конституционното им право на сдружаване да бъдат добре защитими. Запазва се статутът на частна и обществена полза за организациите, задълженията и привилегиите, които имат във връзка с този статут.

2. Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България
Министерският съвет приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Изпълнението на Стратегията става възможно благодарение на нововъдените: 

-    Съвет за развитие на гражданското общество

Това следва да бъде консултативен орган към Министерски съвет, формиран от представители на изпълнителната власт – министри или заместник-министри и представители на юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза. Като положително можем да отбележим задължението представителите на държавата да бъдат лица, от чиято политическа воля зависи вземането на конкретно решение. Квотата на Съвета за НПО ще бъде излъчвана на конкурсен принцип, а критериите са:
  • опит на организацията в осъществяване на конкретните дейности;
  • професионален опит на номинирания представител;
  • получена подкрепа от други организации.
Процедурата е детайлно и ясно разписана в закона, което е гаранция за прозрачно и безпристрастно провеждане. Членовете на Съвета от квотата на НПО се избират с мандат от 3 години. Конкретните правомощия на органа са да дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на юридическите лица с нестопанска цел, да следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации,  да приема приоритетите, бюджета и отчета по изпълнението на бюджета от -

-    Фонд за подкрепа на гражданските инициативи

Фондът следва да бъде обособен финансов ресурс от публични средства, който се залага в държавния бюджет. Управлението на Фонда се възлага за срок от 3 години на оператор - юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза. Съществуването на Фонда става гаранция за конкурсното финансиране на НПО. 

С предложените промени в ЗЮЛНЦ България се нарежда сред европейските страни, които имат разработена визия за взаимодействие с гражданския сектор и за използване на ресурса му за постигане на обществено-полезни цели.

Вашите становища можете да изложите на сайта за обществени консултации до 22 юни 2015г.