Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).

Една от дейностите разпоредени на АХУ в чл. 10, ал.1, т. 7 от ЗХУ е да разработва програми и да финансира мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания. В тази връзка чл. 49 от Закона дава възможност Агенцията да финансира целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по утвърдени програми от Изпълнителния ѝ директор. На основание чл.37, ал.1 от ППЗХУ Изпълнителния директор на АХУ утвърждава Методика за финансиране на целеви проекти.  

Предвид изложеното по-горе е разработен  Проект на Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, в съответствие с новата правна рамка.

лице за контакт:

Жасмина Петкова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

 

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.