Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ изпълнява програма за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.  Кандидатстването по тази програма се разписва в Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти /Методиката/, на основание чл. 10, ал.3, т.8 от Закона за хората с увреждания и във връзка с чл. 64, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

С предложения проект на Методика се определят:

1.  Общите условия на които трябва да отговарят кандидатите за да получат финансиране.

2. Предназначението на отпуснатите средства за финансиране.

3. Процедурата за  оценявани и класиране на конкурсните предложения.

4. Начина на наблюдение и отчетност на финансираните предложения.

5. Отчетността по реализацията на конкурсното предложение, получило финансиране, съгласно действащото  законодателство, като се изготвят отчети за изпълнението и приключването на дейностите.

За контакт:

Тони Николова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.