Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01Промени в ЗНА въвеждат оценка на въздействието в законодателния процес

Министерски съвет стартира обществено обсъждане по проектозакона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Промените предвиждат въвеждането на т. нар. оценка на въздействието като инструмент, който да подпомага процеса на вземане на решения и да повиши качеството, обосноваността и устойчивостта на политиките. Друга част от направленията са свързани с усъвършенстване процеса на провеждане на обществените консултации и извършването на преглед за съответствие на новите закони с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Основен фокус в законопроекта за изменение на ЗНА е поставен върху предварителната оценка за въздействие (ОВ). Чрез нея ще може да бъде изследвано евентуалното очаквано въздействие от прилагането на конкретен нормативен акт. Сред основните мотиви за въвеждането на ОВ е намаляването на обема на законодателството, повишаване на неговото качеството, насърчаване на прозрачността на процеса по нормотворчество и повишаване на отговорността на лицата, вземащи решенията.

Като положителна стъпка може да се отчете и удължаването на срока за обществени консултации от 14 дни на 30 дни. В рамките на този срок заинтересованите страни ще могат да изпращат своите становища и предложения до компетентните органи, изготвили съответните проекти на нормативни актове. Запазва се възможността в извънредни случаи този срок да бъде по-кратък, но не по-малко от 14 дни.

Предлага се също провеждането на обществени консултации на проекти, изготвени от изпълнителната власт или орган на местно самоуправление, да се извършва едновременно на сайта на съответната институция и на Портала за обществени консултации, поддържан от администрацията на МС - www.strategy.bg. Държавните институции също така ще бъдат длъжни да публикуват на своите страници информация относно приетите предложения при обществените консултации, както и мотивиран отговор защо дадено предложение не е било взето предвид.

За първи път в текстовете на ЗНА се предвижда и въвеждането на задължение за извършване на предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Тази новост представлява елемент от цялостните мерки за изпълнение на задължението на България да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на правата на човека и на нормите на Конвенцията.

Текста на законопроекта за изменение и допълнение на ЗНА, мотивите към него, както и концепцията за практическото въвеждане на оценката на въздействието в нормотворческия процес може да намерите тук.

Предложения и становища по текста на проектозакона могат да бъдат изпращани на електронен адрес:
is.ivanov@government.bg до 21.07.2015 г.