Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С предложените промени в проекта се цели постигане на съответствие с направено изменение в Програмата за развитие на селските райони за периода  2014-2020 г. Същите се очаква да бъдат реализирани с влизането в сила в националното законодателство на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните".

За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.