Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15Нов закон ще урежда събирането на държавните такси от администрацията

На сайта на Министерски съвет – Портал за обществени консултации, е публикуван нов проект на Закон за държавните такси. Нуждата от актуализиране на нормативна уредба на държавните такси е продиктувана от настъпилите през последните години политически, икономически и социални промени в страната. С проектозакона се цели осигуряването на единство на държавната политика при установяването, определянето и събирането на държавни такси.

Представеният проект на Закон за държавните такси (ЗДТ) е разработен в рамките на проект по Оперативна програма «Административен капацитет». Съгласно мотивите към законопроекта той е обсъден на широк форум с участието на експерти на централната администрация и неправителствени организации.

Новият закон урежда установяването, определянето и събирането на онези такси, които се заплащат за извършване на дейности, услуги или предоставянето на права от държавен орган. Такива могат да бъдат: издаване на разрешение или лиценз, извършване на контрол, експертиза или оценка, издаване на документ, водене на публичен регистър, разглеждане на дела от правораздавателен орган, удостоверяване на права, заверяване или издаване на преписи от документи. От приложното поле на проекта са изключени извършването на дейности и услуги и предоставянето на права, когато те могат да се извършват или предоставят и от други лица на свободния пазар. Подобни услуги най-често се предоставят от изпълнителните агенции.

Предвидена е възможност размерът на държавните такси или на част от тях да се актуализира със закона за държавния бюджет за съответната година, каквато европейска практика е налице. За ползването на електронни услуги ще се заплащат по-ниски по размер такси. И в новия законопроект е включена възможността за установяване на облекчения за физически лица във връзка с упражняването на конституционни права. 

Когато администраторът – орган на изпълнителната власт и чийто приходи и разходи са включени в държавния бюджет, не извърши дейността или услугата или не предостави правото, се предвижда връщане на заплатената държавна такса, но само ако платецът е поискал това в срок до 30 дни от подаване на искането.

С оглед институционалната осигуреност на политиката за таксите проектът предлага звено от специализираната администрация на Министерския съвет да отговаря за анализирането, разработването и правилното и прозрачно прилагане на тази политика.

Новост в уредбата е създаването на централизирана бюджетна сметка, по която да постъпват държавните такси, събирани от администраторите. Организирането на сметката ще се извършва от министъра на финансите.
Коментари и предложения по текста на проекта на Закона за държавните такси могат да бъдат добавяни в сайта на Портала за обществени консултацииwww.strategy.bg. Срокът  за обществено обсъждане приключва на 26.08.2015г.


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право