Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
15Обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да приеме нова Методика за определяне на линията на бедност за страната.

Най-често използваната линия на бедност в страните от ЕС е определената по методология на Евростат, от изследването „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC". Всички документи на ЕК в областта на бедността и социалната защита стъпват на данните от изследването SILC. Данните са международно сравними и се използват широко от Европейската комисия за проследяване напредъка на страните и обвързаността с Европейския семестър и мониторинг на националните и общоевропейските постижения.

Чрез новата методика ще се гарантира по-добро целеполагане, формулиране, прилагане и мониторинг на социалните политики, особено по отношение на политиките, насочени към повишаване на жизненото равнище на населението, ефективна защита на правата на хората с увреждания и ограничаване на бедността.


За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.