Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16Социалното министерство предложи нови критерии за получаване на национално представителство от организациите, работещи в подкрепа на хората с увреждания

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане нов проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хората с увреждания и на организациите за хора с увреждания. С промените се цели уеднаквяване на практиката по устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) с другите национални съвети – консултативни органи към администрацията на Министерски съвет и съобразяване на Правилника с разпоредбите на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).

Част от причините, наложили законодателните промени, са свързани с:

  • Предвиждане на възможност за участие в заседанията на съвета на Омбудсмана на Република България, Председателя на Комисията за защита от дискриминация, Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда, Председателят на ДАЗД  и Управителят на Националният осигурителен институт или упълномощени от тях лица;
  • Регламентиране извършването на проверки при подаване на заявленията за получаване на национално представителство;
  • Прецизиране общите и специфични критерии за получаване на национална представителност;
  • Регламентиране възможността за провеждане на неприсъствени заседания, когато се изисква спешност за вземане на становища.

Така, ако промените бъдат одобрени от Министерски съвет, организациите на хора с увреждания, организациите за хора с увреждания и организациите на работодателите, които ще участват в Националния съвет и ще бъдат признати за национално представени, задължително ще трябва да бъдат вписани като юридически лица по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или Закона за кооперациите (ЗК) най-малко пет години преди подаване на искането за признаване на представителност. Териториалните структури на тези организации вече ще трябва да обхващат повече от 35 % от общините в страната (към момента това число е 30 на сто). Също така, за да бъдат признати като национално представителни, организациите ще трябва да отговарят на още едно допълнително условие – да имат най-малко петгодишен опит в областта на подкрепата на хората с увреждания. Към момента доказването на такъв опит не се изисква.

Въвежда се и едно специфично задължение за физическите или юридическите лица, които членуват едновременно в две или повече национално представителни организации на и за хора с увреждания. При установяване на членския състав с оглед наличието на специалните критерии за представителност те ще трябва да посочат с изрична декларация само една от национално представителните организации, в която членуват.

Акцент в изготвения проект е гарантирането на равен старт при кандидатстване за получаване на национално представителство от неправителствените организации, работещи в подкрепа на хората с увреждания.  С приемане на промените се очаква да се повишат възможностите за координация между държавните органи и гражданското общество с оглед осъществяване на националната политика за интеграцията на хората с увреждания.

Текстът на проектопостановлението за изменение на Правилника, както и мотивите към него са публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Предложения и становища могат да се изпращат на електронните адреси: jpetrova@mlsp.government.bg и l.arsova@mlsp.government.bg. Крайна дата на обществените консултации е 13 септември 2015 г.


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право