Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
23Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Проектът на нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията е разработен в изпълнение на:

- Стратегическа цел 3 от Стратегията за развитие на държавната администрация  2014 – 2020 г.: Открито и отговорно поведение, подцел 3.3. „Засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти"; Мярка 3.3. от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. – Актуализиране на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация с оглед прецизиране на мерките за противодействие на корупцията и злоупотреба със служебно положение;

- Приоритет 5 от Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.: Освобождаване на гражданите от „дребната" корупция.


За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.